Последна промяна на:

АВТОБИОГРАФИЯ

Име:

Проф. Петя Копринкова-Христова

Националност:

България

Служебен адрес:

ул. "Акад. Георги Бончев", бл.25А, 1113 София, България

Телефон:

+359 2 9796 622

Факс:

+359 2 8707 273

Служебен E-mail:

petia.koprinkova@iict.bas.bg

ОБРАЗОВАНИЕ

Университетска степен: магистър по Биотехника, Технически Университет-София, 1989.

Доктор: Автоматизация на производството (Обучение и устойчивост на интелигентни системи за управление с приложение към биотехнологични процеси), Българска Академия на Науките, 2001.

Езици: Английски, Руски.

Компютърни умения: NEST Simulator, Python, C++, Fortran, Basic, Matlab.

ПРОФИЛИ

 • Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Petia-Koprinkova-Hristova.
 • Loop profile: http://loop.frontiersin.org/people/174924/overview.
 • ResearcherID: A-6042-2009
 • Scopus Author ID: 6603652159
 • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 • Професор, Институт по Информационни и Комуникационни Технологии (ИИКТ), БАН, 2019 - до момента.
 • Доцент, Институт по Информационни и Комуникационни Технологии (ИИКТ), БАН, 2012 - 2019.
 • Доцент, Институт по Системно Инженерство и Роботика (ИСЕР), БАН, 2010 - 2011.
 • Доцент, Институт по Управление и Системни Излседвания (ИУСИ), БАН, 2003 - 2010.
 • Научен сътрудник (асистент), Институт по Управление и Системни Изследвания (ИУСИ), БАН, 1995 - 2003.
 • Инж. по Биотехника, Институт по Управление и Системни Изследвания, БАН, 1994 - 1995.
 • Инж. по Биотехника, Централна Лаборатория по Биоприборостроене и Автоматизация (ЦЛБА), БАН, 1989 - 1994.
 • НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

 • Невронни мрежи
 • Размити множества
 • Интелигентно Управление и Оптимизация
 • Теория на Автоматичното Управление
 • Управление на нелинейни процеси (биотехнологични процеси)
 • Член на редакционни колегии

 • Сп. „Автоматика и Информатика”, официално издание на САИ
 • Frontiers in Computational Neuroscience
 • Cybernetics and Information Technologies
 • Членство в Научни Организации

 • European Neural Network Society (ENNS), изборен член на изпълнителния комитет за периода 2011-2019.
 • IFAC CC 3 - Computers, Cognition and Communication, TC 3.2. Computational Intelligence in Control.
 • Съюз на Математиците в България.
 • Съюз по Автоматика и Информатика.
 • ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 • Поканен лектор по Управление на процеси и производствена автоматизация на английски език в Технически Университет София, филиал Пловдив.
 • УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЕКТИ

 • Моделиране на волевите сакадични движения на очите при вземане на решения, No ДФНИ-ДН02/3 финансиран от Фонд Научни изследвания, 2016-2020 - ръководител на проекта.
 • AComIn: Advanced Computing for Innovation, FP7 Capacity Programme, Research Potential of Convergence Regions, 2012-2015.
 • Алгоритми за предварителна обработка на дистанционно получени спектрални данни и изображения, съвместен проект между ИИКТ – БАН и ИКИ – БАН, финансиран от Фонд Научни изследвания, No ДФНИ – И01/8, 2012 - 2014.
 • Предсказващо поддържане на технологични съоръжения въз основа на диагностика и анализ на риска, съвместен проект между ИИКТ – БАН и ХТМУ, финансиран от Фонд Научни изследвания, No ДВУ-10-0267/10, 2010 - 2014.
 • Моделиране на характеристиките и оптимизация на състава на легирани стомани с приложение в машиностроенето, съвместен проект между ИСИР – БАН и ВТУ, финансиран от Фонд Научни изследвания, No ДДВУ 02/11, 2011 – ръководител на работен пакет за ИСИР.
 • Съвременни методи за интелигентно управление на химически и био-химически процеси, проект по двустранното сътручничество на БАН с партньори ИСИР и Университета по газ и петрол, Плоещ, Румъния, 2010 – 2012 – ръководител от страна на ИСИР.
 • Повишаване ефективността на производството на биоетанол за гориво, съвместен проект между ИСИР и УХТ-Пловдив, финансиран от Фонд Научни изследвания, No ДВУ 02/27 from 2009.
 • Biologically Inspired Reinforcement Learning in Artificial Neural Networks for the Control of Complex Systems, проект по двустранното сътручничество на БАН с Германия, финансиран от DFG, No PA 268/24-1, 2009 – ръководител на проекта.
 • Управление на ферментационни процеси в биохимическата и хранителната промишленост със смесени култури, съвместен проект между ИУСИ УХТ-Пловдив, финансиран от Фонд Научни изследвания, no ТН 1509 2005 – зам. ръководител проекта.
 • Моделиране и управление на ферментационни процеси с отчитане паметта на културата, съвместен проект между ИУСИ и УХТ-Пловдив, финансиран от Фонд Научни изследвания, No СРТС 428/1994.
 • Моделиране и оптимизация на биотехнологични процеси в хранителната промишленост, проект на ЦЛБА, финансиран от Фонд Научни изследвания, No CC338/1993.
 • Развитие на теорията на управлението за целите на управление на микробния синтез, проект на ЦЛБА, финансиран от Фонд Научни изследвания, No ТН149/1991.
 • Нови методи за управление на ферментационни процеси, проект на ЦЛБА, финансиран от Фонд Научни изследвания, No 512/1987.